A systematic approach to service oriented product development

Year: 2009
Author: Matzen, Detlef
Supervisor: McAloone, Tim
Institution: Technical University of Denmark (DTU)
Page(s): 174
ISBN: 978-87-90855-30-7

Abstract

Throughout the last years, manufacturing industry has experienced a trend towards a higher level of operational integration with their customers, i.e. manufacturers differentiate their offer from competitors by combining physical and software products with service plans and service support operations. This integration of manufacturing and service business holds a number of potential advantages, such as optimised operational performance and improved insights into use phase processes.
To realise these potential advantages, products and service operations must fit to and support each other, which calls for an integrated approach to their development. The integrated development of solution concepts spanning products, service delivery systems and matching delivery business models is the theme of this thesis. A design based approach - service oriented product development - is proposed for the creation of these Product/Service-Systems (PSS). The contribution builds on the foundations of engineering design and product development research performed at the Section of Engineering Design and Product Development at The Technical University of Denmark, also dubbed the Copenhagen school. Service oriented product development is based on the analysis of existing product life-, business- and use processes. This helps to identify the opportunities of creating improved solutions, through the combined delivery of products and services, potentially supported by altered customer relationship models. The research contribution is based on three industrial case studies, each emphasising several aspects of the case companies’ experiences and challenges in the transition from manufacturing- to service orientation. Two of the case companies are suppliers of equipment to the shipbuilding industry, the other is a global supplier of refrigeration technology.
The main contributions documented in this thesis are the following:
1. A systematic approach allowing the visualisation of product life and related use activities is defined.
2. Service oriented product development must consider a broad range of actors not directly associated with use processes, but rather linked to the product life through associated processes and crossing life cycles.
3. Synthesis of PSS concepts relies on the iterative detailing and concretization of elements utilising three view domains, being artefact-, activity- and actor based.
4. The development of PSS concepts is a collaborative high level effort, spanning across all or many functional areas of the company.
5. The manufacturing company needs to create an organisation or team in every affected functional area in order to contribute to, receive and implement concepts from the collaborative service oriented product development activity.
Resume
Igennem den seneste tid har fremstillingsvirksomheder i stigende grad oplevet en trend mod en højere grad af operationel integration med deres kunder og brugere. I praksis har virksomhederne i stigende grad differentieret sig fra konkurrenterne ved at kombinere deres udbud af soft- og hardwareprodukter med serviceaftaler og understøttende tjenesteydelser. Denne sammenkobling af fremstillings- og serviceaktiviteter indeholder et antal potentieller fordele, som f.eks. højere produktydelser og forbedret indsigt i produktets egenskaber i brugsfasen.
For at realisere disse potentielle fordele, skal produkter og serviceaktiviteter vćre nøje afstemt og understøtte hinanden, hvilket gør en integreret tilgang til deres udvikling fordelagtig. Den integrerede udvikling af løsningskoncepter, der spćnder over produkter, serviceleverancesystemer og tilpassede forretningsmodeller, er hovedemnet for denne afhandling. Disse produkt/ serivce-systemers udvikling søges understøttet ved hjćlp af en designbaseret tilgang – service orienteret produktudvikling – der prćsenteres i afhandlingen. Afhandlingen bygger på forskningen i konstruktionsteknik og produktudvikling ved Sektionen for konstruktion og produktudvikling på Danmarks Tekniske Universitet, en forskningstilgang, der til tider bliver betegnet som Københavnerskolen. Service orienteret produktudvikling baseres på en analyse af nuvćrende produktlivs-, forretnings- og brugsprocesser og bidrager til at identificere muligheder for at skabe forbedrede løsninger ved en kombineret leverance af produkter og tjenesteydelser, evt. understøttet af tilpassede forretningsmodeller overfor kunden.
Forskningsbidraget er baseret på analysen af tre case studier, der hver isćr fremhćver nogle aspekter af casevirksomhedernes erfaringer og udfordringer i forbindelse med den strategiske overgang fra produkt- til serviceorientering. To af virksomhederne er leverandører til skibsbygningsindustrien, mens den tredje er en global leverandør af køleteknologi.
Forskningsprojektets hovedbidrag er følgende:
1. En systematisk tilgang og visualisering af produktlivet og de relaterede brugsaktiviteter.
2. Service orienteret produktudvikling må tilgodese en bred vifte af aktører, der ikke er direkte involverede i brugsprocessen, men kun forbundet med produktlivet igennem associerede processer og krydsende livsforløb.
3. Syntesen af PSS koncepter kan baseres på en iterativ detaljering og konkretisering af elementer ved udnyttelsen af tre modelleringsdomćner, nemlig artefakt-, aktivites- og aktørdomćnerne.
4. Udviklingen af PSS koncepter er en samarbejdsopgave på højt abstraktionsniveau i virksomheden, der spćnder over de fleste funktionsområder.
5. Virksomheden har brug for at oprette en modtagerorganisation I de enkelte funktionelle enheder, for at kunne omsćtte de udviklingskoncepter, der skabes i den service orienterede produktudviklingsaktivitet.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Privacy Policy.