Optimization of Composite Mechanical Systems (Diskretooptimering af sammensatte maskinsystemer)
En bidrag til en "Designer's Workbench"

Language: Danish
Year: 1994
Author: Svendsen, Karl-Henrik
Supervisor: Andreasen, Mogens Myrup
Institution: Technical University of Denmark (DTU)
Page(s): 210

Abstract

In this thesis "total optimization" a procedure is established for the determination of an optimal mechanical system. "Optimal" refers to, in this context, the "best" solution for the fulfillment of the goals set up for the mechanical system. The components of total optimization are identified and dealt with separately. These components are: set up and break down of goal specifications, decomposition of the mechanical system, creation of solutions, evaluation and decision between solutions, parametric optimization of solutions, and navigation between solutions.
A way is set up for performing a function-determined decomposition of a mechanical system to its subsystems. This makes it possible to determine alternative solutions not only for the mechanical system as a whole, but also for its subsystems. The notion of gradually breaking down the goal specifications of a mechanical system into goal specifications for the subsystems is described.The search for the "best" mechanical system consists of performing some movements within the solution space which require careful navigation. This navigation can be based upon strategies and/or experience and these are dealt with in the thesis. The theoretical results of the project consist in a formulation of total optimization as a procedure for determination of an optimal mechanical system. A clarification is reached that says that, a ''best'' mechanical system can be determined in a top-down manner, where the mechanical system is gradually becoming more and more detailed and concrete by the use of function-determined decomposition of the mechanical system to its subsystems. The practical results of the project consist in a contribution to the tools in a "Designer's Work-bench". The project has more substantially contributed to the development of a decomposition tool and also a tool for the setting up and breaking down goal specifications.Abstrakt I denne afhandling opstilles "totaloptimering" som en fremgangsmade for konstruktion af et optimalt mekanisk system. "Optimal" refererer i denne sammenhmng til "bedste" løsning m.h.t. det mekanisk systems opfyldelse afmlilene, der er opstillet for det mekaniske system. Diskretopti-mering refererer til, at bestemmelsen af et optimalt mekanisk system ud over parameteropti-mering af løsningsalternativer ogsa omfatter skabelse af og vurdering og valg af alternative løsninger. Bestanddelene i totaloptimering er identificeret og er behandlet hver for sig. Bestanddelene er: Malspecificering ogmlilnedbrydning, dekomponering afmekanisk system, løsningsgenerering, vurdering og valg blandt alternative lfllsningskandidater, parameteroptimering af losningskandidat og navigering mellem løsningskandidater.
Der opstilles en måde for, hvordan et mekanisk system funktionsbestemt dekomponeres til delsystemer, hvorved det bliver muligt at generere og vurdere alternative løsninger på både det samlede mekaniske systemniveau og delsystemniveauer. Der beskrives en idé om successivt at nedbryde målspecifikationer opstillet for det samlede mekaniske system til maIspecifikationer for hver af delsystemerne, efterhånden som de identifi-ceres v.h.a. dekomponering og løsningsgenerering. Der er ikke blevet opstillet en algoritmemćssig fremgangsmåde for totaloptimering, da dette ikke er muligt, men det er blevet beskrevet, at opsogningen af det ''bedste'' mekaniske system består i at udføre nogle bevćgelser i løsningsrummet, hvorunder der skal navigeres. Dette kan ske på basis af strategier og/eller erfaring. Aspekter i denne forbindelse er blevet behandlet. Projektets teoretiske resultat består i formuleringen af totaloptimering som løsningsmade for bestemmelsen af et optimalt mekanisk system. Der er i denne forbindelse nået en afklaring om, at et "bedste" mekanisk system kan bestemmes på en top-down maner, hvor det mekaniske system gradvist detaljeres ved funktionsbestemt at dekomponere det mekaniske system til dets delsy-stemer. Derudover er der i projektet opstillet en teoretisk afklaring af dekomponering af mekaniske systemer til delsystemer. Der er taget et stort skridt i retning af en teoretisk afklaring af måIsćtning og nedbrydning af målspecifikationer i forbindelse med konstruktion af mekaniske systemer.
Projektets praktiske resultater bestar i bidragtil vćrktøjer i en "Designer's Workbench". Projektet har således bidraget til udviklingen af et dekomponeringsvalrktoj og et målsćtnings-/målned-brydningsvćrktøj.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Privacy Policy.